Medicinske zanimljivosti

 

Pencilini - vrste

Prirodni penicilini

Prirodni penicilini proizvod su mikroorganizama i dobijaju se fermentacijom. U prirodne penciline ubrajaju se penicilin G, V, F, K i X, ali značajniju kliničku primenu imaju samo prva dva. 

Kao posledica slabog prolaženja kroz njihov ćelijski zid, za prirodne peniciline se smatra da nisu efikasni protiv Gram-negativnih bakterija.

Razvoj penicilina

Benzilpenicilin (penicilin G)

Strukturna formula benzilpenicilina 

 

Model molekule benzilpenicilinaBenzilpenicilin je prvi penicilin koji je uveden u terapiju. Po uvođenju, pokazivao je do tada nezabeleženo dobre rezultate u borbi protiv Gram-pozitivnih bakterija, posebno protiv stafilokoka, streptokoka, ali i Gram-negativnih najserija

Penicilini proširenog spektra - polusintetski pencilini

Varijacijama u strukturi bočnog lanca — acil supstituenta penicilinskog jezgra — moguće je postići različite promjene u osobinama penicilina — spektru njihovog dejstva, farmakokinetičkim parametrima i osjetljivosti na dejstvo beta-laktamaza. 

Dobijen je niz polusintetskih penicilina, prilagođen za per os primjenu, ali osejtljivi na dejstvo penicilaza. Rastvorne soli mogu se primenjivati i parenteralno, kod težih infekcija.

Penicilini sa inhibitorima beta-laktamaze

Sa pojavom sojeva koji luče beta-laktamaze, terapijska vrijednost pojedinih penicilina znatno je smanjena jer više nisu pokazivali dobre rezultate protiv intrinsički podložnih bakterija. 

Zato su razvijene vrste koje kombinuju penicilin sa inhibitorom beta-laktamaze — strukturom koja se koja se vezuje za ovaj enzim i značajno smanjuje udio penicilina koji biva onesposobljen prije nego što dospije do mjesta djelovanja. 

Ove vrste su efikasne u terapiji jer premošćavajući stečenu rezistentnost bakterije

Beta-laktamaza rezistentni penicilini uskog spektra

Ovi penicilini poseduju specifičnu strukturu koja sterno onemogućava pristup penicilazama beta-laktamskom prstenu, tako štiteći lijek od inaktivacije. Meticilin danas nije od terapijskog značaja, a i druge predstavnike ove grupe polako zamjenjuju cefalosporini.

Penicilini šireg spektra

Ovo su parenteralni penicilini sa proširenim spektrom ka Gram-negativnim bakterijama. Osetljivi su na dejstvo beta-laktamaza.