Medicinske zanimljivosti

 

Hemoterapija i citostatici  

Hemioterapija koristi veoma djelotvorne lijekove-citostatike koji uništavaju ćelije tumora ili zaustavljaju njihov rast.

I pored niza nuspojava koje se javljaju prilikom liječenja citostaticima, hemioterapija se smatra najefikasnijim načinom liječenja raka.

Mehanizam djelovanja

 

Prema mehanizmu djelovanja citostatici najčešće remete sintezu i/ili funkciju makromolekula (DNA, RNA, bjelančevine) ili funkciju ćelijskih organela, posebno mitotskog aparata koji omogućuje diobu ćelija.

Kao posljedica ovih učinaka dolazi do smrti ćelija.

 

Podjela citostatika

Citostatici se dijele u slijedeće vrste:
- alkilirajuća sredstva
- antimetaboliti
- protutumorski antibiotici
- sredstva biljnog porijekla

Alkilirajuća sredstva


Prvi alkilirajući agens, sumporni iperit, sintetiziran je u 19. stoljeću, a kao kemijsko oružje je primijenjen u Prvom svjetskom ratu. U razdoblju između dva svjetska rata sintetiziran je dušikov iperit koji se prvi put klinički primjenjuje 1942. godine i ta se godina smatra početkom razvoja moderne hemoterapije zloćudnih tumora.
Alkilirajući agensi u kemisjkoj strukturi imaju jednu ili dvije alkilne grupe koje reagiraju s biološki važnim dijelovima ćelije. Agensi s dvije alkilne grupe su aktivniji.
U skupinu bifunkcionalnih alkilirajućih agenasa spadaju:
- dušični iperiti (ciklofosfamid, ifosfamid, mekloretamin, melfalan, klorambucil)
- etilenimini i metilmelamini (tiotepa)
- alkilsulfonati (busulfan)
- derivati nitrozoureje (karmustin, lomustin, semustin, streptozocin)
- triazeni (dakarbazin)
- lijekovi s mehanizmom djelovanja sličnim alkilirajućim agensima (kompleksi platine - cisplatin, karboplatin te prokarbazin)
Najvažniji citotoksični učinci ovih lijekova su onemogućena transkripcija i replikacija DNA, ometanje metabolizma proteina i aktivnosti enzima. Stoga je njihovo djelovanje slično efektu ionizirajućeg zračenja.
Otpornost tumorskih ćelija na alkilirajuće agense posljedica je pojačanog popravka DNA, smanjenja ćelijske propusnosti za lijek te povećanja inaktivacije lijeka.

Antimetaboliti


Antimetaboliti su sintetski lijekovi koji zbog svoje kemijske sličnosti s fiziološkim tvarima blokiraju stvaranje DNA i na taj način sprječavaju rast tumorskih stanica i uzrokuju njihovo nepovratno oštećenje. Tumorske stanice su osjetljivije na djelovanje ovih lijekova zbog dokazanih metaboličkih razlika između normalnih i zloćudnih stanica.
 

Antimetaboliti su slijedeći:
- analozi folne kiseline (metotreksat)
- analozi pirimidina (5-fluorouracil, 5-fluorodeoksiuridin, citarabin)
- analozi purina (merkaptopurin, tiogvanin, pentostatin, kladribin)
 

Svi ovi lijekovi djeluju specifično u fazi S staničnog ciklusa.

Primjenjuju se u liječenju akutne limfoblastične, mijeloične i limfatične leukemije, ne-Hodgkinova limfoma, karcinoma dojke, testisa ili bronha.

Sredstva biljnog porijekla


U sredstva biljnog porijekla za liječenje zloćudnih lijekova spadaju biljni alkaloidi (vinblastin, vinkristin, vinorelbin, paklitaksel). Ovi se lijekovi vežu za diobeno vreteno, zaustavljaju diobu stanice u metafazi mitoze i uzrokuju njezinu smrt. Stoga se u literaturi ovi lijekovi još nazivaju i metafaznim otrovima ili otrovima diobenog vretena.
Podofilotoksini su polusintetski lijekovi izolirani iz biljke Podophyllum peltatum.

U ovu skupinu lijekova pripadaju etopozid i tenipozid.

Oštećuju DNA i njeno uzdužno cijepanje.

Protutumorski antibiotici


Ovi lijekovi su inhibitori staničnog rasta. Njim pripadaju antraciklini (doksorubicin, daunorubicin), aktinomicin, bleomicin, mitomicin, plikamicin.

 

Nuspojave hemoterapije

Idealni antitumorski lijekovi koji bi uništili samo tumorske stanice bez štetnog djelovanja na normalna tkiva za sada ne postoje. Citostatici oštećuju i zdrava tkiva domaćina, osobito ona čije se stanice brzo dijele (krvne stanice, stanice sluznica probavnog sustava) što često uzrokuje nuspojave.

 

Postoji 5 tipova hemoterapije:
Indukciono lječenje limfnoproliferativnih bolesti (limfomi, Hodgkin, multipli mijelom, hronična limfatična leukemija)

Neoadjuvantna hemioterapija-upotreba citostatika prije hirurškog ili zračnog lječenja da bi se tumor smanjio ili zaustavio njegov rast

Adjuvantna hemioterapija-upotreba citostatika radi uništavajna preostalih ćelija tumora nakon hirurškog liječenja

Palijativna hemioterapija-terapija kojom se više olakšavaju simptomi prouzrokovani rakom, nego što se rak liječi

Hemioprevencija-terapija budućnosti koja se zasniva na uspostavljanju funkcija normalnih ćelija. 

 


Saznaj više o počecima i prapočecima medicine

od babilonske do moderne medicine... najpoznatiji doktori i medicinske škole koji su odredili savremenu i tradicionalnu medicinu...