Simboli Medicine
Crveni Krst
 
Babilonska medicina
Staroegipatska medicina
Starožidovska medicina
Staroindijska medicina
Starokineska medicina
Starogrčka-medicina  
Hipokrat
poslije Hipokrata
Helenizam-Aleksandrija
Starorimska medicina

doba Galena

Arapska medicina

Avicena

Medicina u feudalnom društvu
Salernske regule
Skolastička medicina -Padova...
Medicina u renesansi-Vinči i ostali
Praktična medicina -Vasal...
Kasni srednji vijek
-Otkriće krvotoka, Harvey-
Začeci kliničke medicine
/XVII-XVIII vijek
Perkusija
Mikroskop
Termometar
Stetoskop

Velikani moderne medicine

Koh

Paster

Rentgen